தமிழ்| telugu

» మనుజ్యోతి ఆశ్రమము » మనుష్యుని మొదటి స్థితి

మనుష్యుని మొదటి స్థితి

ఇప్పుడు మనము పరిశుద్ద గ్రంధమైన బైబిలు నుండి చూద్దాము. మంచి చెండుల జ్ఞానము నిచ్చు సందేశమును యిచ్చే వృక్షము (మనము కూడా దేవుడు కాగలము అనుదానిని) యిచ్చి ఆదామును, అవ్వను వారు దిగంబరులని పిశాచి గ్రహించేటట్లు చేసినప్పుడు వారు భగవంతునితో ఐక్యతను లేదా పరలోక సంబంధమును కోల్పోయారు.

ప్రభువైన దేవుడు వారిని వెతుకుకుంటూ వచ్చాడు. కాని ఆశ్చర్యపడు విధముగా వారు తోటలో చెట్టు వెనుక దాగుకొనియున్నారు.

ప్రభువైన దేవుడు సర్పమును, అవ్వను శపించాడు. ఆదామును శపించలేదు. దానికి బదులుగా భూమి శపించబడినది. వారి యొక్క జలశరీరము వారి నుండి వేరైపోయినది. అతను ఏదేను తోట నుండి త్రోసివేయబడెను. వారికి మట్టిశరీరము యివ్వబడినది.

దాని తరువాత ఆయన యొక్క బలి ద్వారా ఒక గొఱ్ఱెపిల్లను బలి యిచ్చుట ద్వారా ఆదాము ఆయనను పిలువవచ్చును అని ఆయన నేర్పించాడు. చర్మపు దుస్తులు (శరీరము) వారికి యివ్వబడినది.

జీవవృక్షమునకు వెళ్ళే మార్గము అగ్నిజ్వాలల ఖడ్గములతో మూయబడియున్నది.

దాని తరువాత కయీను, హేబేలు జన్మించారు. ఆదాము ద్వారా వారు గొఱ్ఱెపిల్లను బలి యివ్వడమును నేర్చుకొన్నారు. కయీను పరిశుద్దమైనవానిగా వున్నాడు. కాని ఆదాము పడిపోవుట తరువాత గొఱ్ఱెపిల్లను బలియిచ్చుటలో కయీనును సాతాను మాయ చేసి శపించబడిన భూమిలో నుండి కాయగూరలను అర్పించునట్లుగా శోధించెను. దానితో అతను మాంసం తినకుండా పూర్తి శాఖాహారిగా వుండుటవలన అతను పరిశుద్దమైనవాడు అని చెప్పునట్లు పిశాచి చేసినది.

దేవుడు హేబేలు యొక్క బలిని అంగీకరించెను. కాని కయీను యొక్క బలిని త్రోసిపుచ్చెను. దేవుని పిల్లల యొక్క ప్రతీ కదలిక దేవునికి విరోధముగా వుండునట్లుగా సాతాను ప్రయత్నిస్తూ వుండెను. దాని తరువాత పిశాచి కయీనును తన సహోదరుని చంపునట్లు వంచించెను. హేబేలును చంపుట ద్వారా భూమిలో మొదటి హత్య జరిగినది.

ఆదాము నుండి ఏడవ వ్యక్తి అయిన హానోకు కయీను యొక్క కుమారుడు.

తరువాత షేతు జన్మించెను. దేవుని విత్తు అతనిలోపల వుండెను. అతను హానోకు అని పిలువబడెను. అప్పుడు జనులు ప్రభువు నామమును ఆరాధించడము మొదలుపెట్టారు.

దాని తరువాత కేయీనాను – మహలలేలు – యెరెదు వచ్చారు. యెరెదు హానోకును కనెను. అతను మెతూషెలను కనెను.

హానోకు దేవునితో సంచరించెను. ఆయన అతనిని తీసుకొనెను. మెతూషెల లామెకును కనెను. అతను నోవాహును కనెను.

నోవాహు దేవుని దృష్టిలో నీతిమంతుడు. కాని పరిశుద్దుడుగా కాదు. నీతిమంతుడుగా వుండెను. అతను షేము, హాము, యాపెతును కనెను.

మనుష్యుడు భూమి మీద అభివృద్ది చెందుట ప్రారంభించి, వారికి కుమార్తెలు పుట్టినప్పుడు, ఆదాము మూలముగా వచ్చిన విత్తు అయిన దేవుని పుత్రులు, పరిశుద్దాత్మలేని లేదా ఆదిబలిలో లేని ఈ స్త్రీలను వివాహము చేసుకొన్నారు. వారు బలవంతులుగా (రాక్షసులుగా) వుండే పిల్లలను కన్నారు.

ఈ విధముగా సాతాను లేదా లూసిఫర్‌ తిరిగి దేవుని విత్తును పాడుచేయాలను కొన్నాడు. దాని ద్వారా మెస్సయ్యా లేదా క్రీస్తు భూమికి వచ్చి మనుష్యుని విమోచించకూడదు అని అనుకొన్నాడు. అందుకనే నా ఆత్మ (పరిశుద్దాత్మ) మనుష్యునితో పోరాడలేదు. ఎందుకంటే అతను శరీరప్రకారమైనవాడే గదా అని ప్రభువు చెప్పియున్నాడు. కాబట్టి వెయ్యి సంవత్సరముల వరకు వుండే అతని ఆయుష్షు నూట ఇరవై సంవత్సరములకు తగ్గించబడినది.

నోవాహు నీతిమంతుడుగాను, పరిపూర్ణుడుగాను వుండి, దేవునితో సంచరించెను. సాతానును, అతని దూతలును హింసను తీసుకొని వచ్చుటవలన భూమి అనేది పాడుచేయ బడియున్నది. అందుకే దేవుడు వారిని నాశనము చేయాలనుకొన్నాడు. చివరి న్యాయతీర్పు దినము వరకు దైవీక సంతతిని భద్రపరచేవిధముగా ఆయన నోవాహుకు ఒక ఓడను అతని కుటుంభము కొరకును, ఎన్నుకొనబడిన మృగముల కొరకును కట్టుమని చెప్పియున్నాడు.

ఆ రోజులలో ఎవరూ వర్షమును చూడలేదు. కాని భూమిలో మంచు పైకి లేచి భూమిని తడిపి, చెట్లకు, గడ్డికి నీరుగా వున్నది. ఆకాశములో నుండి వర్షం రావడము వలన ఒక చిన్న ప్రళయం ఏర్పడినది. ఓడలోనున్నవారు తప్ప, నేల మీద నున్న మిగిలిన జీవరాసులన్నీ నాశనమైపోయాయి. పరిశుద్ద గ్రంధములో ఆదికాండము 7వ అధ్యాయము చదవండి.

నోవాహు అతని కుటుంభము, మృగములు మరియు పక్షులు బయటకు వచ్చి ఆదిబలి (జ్యేష్టకుమారుని యొక్క బలి)ని జ్ఞాపకము చేసుకొంటూ ఒక బలిని చెల్లించారు. దేవుడు ఆ బలిని అంగీకరించాడు. ఆయన కాలములను గాని, శీతోష్ణ స్థితిని గాని లేదా రాత్రి పగలును గాని మార్చలేదు. ఆయన చలించు జీవరాశులనన్నింటిని ఆహారముగా అనుమతించాడు. జీవముగానున్న రక్తమును తినకుండా వుండాలని ఆజ్ఞాపించెను. శరీరప్రకారమైనవాటిని ప్రళయముద్వారా నాశనము చేయను అని దేవుడు నిబంధన చేసాడు. దేవుని సంతతి షేములో వున్నది. నోవాహు పిల్లల నుండి జాతులు విభజింపబడినవి.

షేము యొక్క పిల్లలు తూర్పు నున్న భారతదేశమునకు చెదరిపోయిరి. అతని కుమారులలో ఒకడైన పెలెగు జన్మించినప్పుడు నేల విభజింపబడినది. భూమి అంతటా ఒకే భాష వుండినది. ఆకాశమునంటునంతగా ఒక గోపురమును కట్టిరి. దానిని చూడడానికి ప్రభువు క్రిందికి దిగివచ్చి వారి భాషను తారుమారు చేసి వారిని చెదరగొట్టెను. కాబట్టి అది బాబేలు అని పిలువబడినది.

దేవుని వాక్యమనే ఆయనకు విరోధముగా సాతాను వారిని ఒకటిగా చేర్చినది. కాబట్టి వారు చెదరగొట్టబడాలి. నిమ్రోదు రాజుగా వున్నప్పుడు వారు విగ్రహారాధన చేస్తూ వుండేవారు. షేము అర్పక్షదును కనెను. అర్పక్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను. ఏబెరు పెలెగును కనెను. పెలెగు రయూను కనెను. రయూ సెరూగును కనెను. సెరూగు నాహోరును కనెను. నాహోరు తెరహును కనెను. అతను అబ్రామును నాహోరునును హారానును కనెను. వారు కల్దీయుల ఊరు అను పట్టణములో జీవించియుండేవారు. అదే భారతదేశము.

యోబు ఆ సమయములో జీవించియుండెను. అబ్రహాము మరియు అతని ద్వారా వచ్చిన సంతతి వరకూ పరిశుద్ద గ్రంధము వంశావళులను చూపించుచున్నది. కాని ఇతర కుటుంబముల గురించిన వివరములు పరిశుద్ద గ్రంధములో వ్రాయబడలేదు. అబ్రహామును మరియు అతని పితరుల గురించి, వారి పూర్వీకుల గురించి క్రైస్తవులును, ముస్లీములు తెలుసుకొనలేదు. కాని అతను కల్దీయుల దేశమైన భారతదేశమునుండి బయటకు వచ్చెను.

ఈ విధముగా భగవంతుడు మొదటిగా సృష్టించిన మనుష్యుని చరిత్ర అనునుది మెట్టు మెట్టుగా క్రిందికి దిగజారిపోయినది. కాని అదే భగవంతుడు పడిపోయిన మనుష్యుని తిరిగి యధాస్థానమునకు తీసుకొని వెళ్ళుటకు ఒక మనుష్యునిగా ఈ భూమి మీదకు ”శ్రీలహరికృష్ణ” అను నామములో వచ్చియున్నాడు. దీనిని పాఠకులు గ్రహించవలయును. మనము ఏ భగవంతుని ఏ రూపములో, ఏ నామములో పూజించినా ప్రస్తుత కాలములో మనము సైతాను లేదా పిశాచి లేదా కలి నుండి ఏవిధముగా విడిపింపబడి, ముక్తిని పొందుకోవాలో మీరు కనుగొనాలి. అందుకై ప్రతీ రోజు ఒక అరగంట సమయమును వ్యక్తిగతముగా భగవంతుని కొరకు వినియోగించవలెను.

– సేకరణ: ప్రభువు ధర్మశాస్త్రము నుండి…

Filed under: మనుజ్యోతి ఆశ్రమము