தமிழ்| telugu

» Archive

గడిచిన మూడు నెలల్లో జరిగిన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమములు

Filed under: చిత్రపటములు

వీరబ్రహ్మంగారి కొన్ని అతి ముఖ్య ప్రవచనములు

నీవు చూడ మానవుడవే గాని నిజముగా నిప్పుడు జూడ నిర్వికార నిరంజనుడవు. అనాజ్ఞ్మానస గోచరుడవు. ప్రకృతి ద్వయ గోషరహితుడవు. కేవలాత్మ స్వరూపుండవు. సచ్చిదానంద స్వరూపుడవు. సర్వసాక్షివి. నిత్యానందమయుడవు. తండ్రీ! సర్వ కర్మలకు నీవే కర్తవు. సర్వకర్మలను నియమించువాడవు. కర్మలకు సాక్షివి. కర్మలకనురూప ఫలమును కలిగించువాడవు. నీవీ జగమున కర్తయగు వానికి కర్తవు. భరించువానికి భర్తవు. హనన మొనరించువానికి హంతవు. అద్రమేయా! సర్వమును మీరియున్న నీవు సత్యస్వరూపుడవని అనేక శృతులచే కీర్తింపబడుచున్నవాడవు. తండ్రీ! భగవత్స్వరూపా! తల్లి గోపాల కృష్ణుడు గోవులను గాయుచు పదునాలుగువేల గోపికాలోలుడై యుండి భూ భారంబెట్లు తీర్చునో అట్లే గోపాలకుండనై యుండి పదునాలుగు వేల విధములైన గోపికలతో క్రీడించుచు యీ కలికాల మనుజులకుండు అజ్ఞానంబును బాపి సుజ్ఞానంబను వెలుగు జూపి పతితులను పావనులుగా చేయువాడవు. భక్తులైన వారు విత్తులై నిలిచేరు. అప్పుడు ముప్పది రెండు వాయిద్యంబులు వినబడేను. సూర్య చంద్రాదులు దిశలు దప్పేరు. భూమి కమ్మరి సానవలె గిరగిర తిరిగేను. ధరణి తలంబు తలక్రిందులయ్యేను. అప్పుడు సమాధిని పటపటా పగలుగొట్టుకొని శ్రీ వీర భోగ వసంతరాయులు రక్తవసంతములాడుచు వచ్చెను. వీరభోగ వసంతరాయులు కొంతకాలము సమాధిలో వుండుననియు, శత్రువులను సంహరించుటకై ఉగ్రస్వరూపుడై వచ్చి వారి రక్తములో రక్తవసంతము లాడునని చెప్పబడియున్నది. నన్ను నమ్మి పూజించిన వారు ఎప్పటికిని చెడరు. నన్ను … Read entire article »

Filed under: హిందూ పురాణములు

ధ్రువుని భక్తి

మనువులలో మొదటివాడైన స్వాయంభువ మనువుకు పుట్టిన ఇద్దరు పుత్రులలో రెండవవాడైన ఉత్తానపాదుడు భూమండలానికంతటికి చక్రవర్తి అయ్యాడు. ఈతని కుమారుడే ధృవుడు. ఉత్తానపాదుడికి ఇద్దరు భార్యలు. పెద్దభార్య సురుచికి ఉత్తముడనే కుమారుడు, చిన్నభార్య సునీతికి ధృవుడు పుత్రులుగా జన్మించారు. ధృవుడు పుట్టిననాటి నుంచి భక్తి పరాయణుడు. ఒకనాడు ఉత్తానపాదుడు తన పెద్దకుమారుడైన ఉత్తముని తన తొడపై కూర్చోబెట్టుకుని ప్రేమతో లాలించసాగాడు. ధ్రువుడు అది చూసి తాను కూడా తండ్రి ప్రేమాభిమానాలు పొందాలని ఆశగా ఆయన వద్దకు వెళ్ళాడు. అక్కడే వున్న పెద్దరాణి సురుచి తన సవతిపై గల అసూయ చేత, ధ్రువుని వెనక్కి లాగేసి ”ఒరే… నేను పట్టమహిషిణి అయినందున నా కుమారుడు యీ సామ్రాజ్యానికి వారసుడయ్యాడు. కనుకనే చక్రవర్తి అంకపీఠం మీద కూర్చునేందుకు వాడికి అర్హత వుంది. నువ్వు నా సవతి పుత్రుడవు. రాజ్యార్హత లేనివాడవు. రాజ్యార్హత లేనివాడికి చక్రవర్తి ప్రేమాభిమానాలు పొందే అర్హత, అధికారం లేదు. పో….పో…” అంటూ కసిరికొట్టింది. ధ్రువుడు చిన్నబుచ్చుకున్నాడు. పసివాడైన అతనికి పెద్దతల్లి చేసిన అవమానం వల్ల భరించరానంత దుఃఖం ముంచుకొచ్చింది. అతడు దుఃఖిస్తూ తన తల్లి దగ్గరికి పరిగెత్తుకు వెళ్ళి మొరబెట్టుకున్నాడు. తన కుమారునికి కలిగిన దుఃఖానికి సునీతి చాలా ఆవేదన చెందింది. ఆమె ధ్రువుని ఓదారస్తూ ”నాయనా… … Read entire article »

Filed under: హిందూ పురాణములు

యోగము

యోగము అనగా పరమపురుషునిలో ఐక్యము పొందుటకైన మన జీవన మార్గము. వెవ్వేరు సాధకులు తమ గమ్యమును చేరుటకు వివిధ మార్గములను వెంబడించెదరు. ప్రతీ మార్గము యోగమని పిలువబడుచున్నది. ఇవి శరీర ప్రకారమైన యోగాభ్యాసములు కావు. ఉదాహరణకు కర్మము, భక్తియోగము, ధ్యాన యోగము, జ్ఞాన యోగము ముననగువాటిని సన్యాసులు అని పిలువబడేవారు అనేకులు చేయుచున్నారు. ”అర్జునుని విషాదము కూడ ఒక యోగమా? అతని నిరాశ, అధైర్యము కూడా ఒక యోగమా?” అని ఎవరైనా ప్రశ్నించవచ్చును. పోగొట్టుకొనుట వలన బాధ, లోక ప్రకారమైన జీవితములో నష్టపడుట, లోకములో ఆస్థి అంతస్తు, అభివృద్ధి పొందలేకపోవుట, నిశ్శందేహముగా యోగమని పిలువబడవు. లోకములోని వస్తువుల కొరకు పడు బాధకు, ఒక సాధకుడు సత్యము మరియు ధర్మము గురించిన తన అజ్ఞానమునకై పడు బాధ, నిరాశ, అధైర్యమునకు చాలా వ్యత్యాసమున్నది. ఈ సంసారిక లోక జీవితముపై అటువంటి దైవీక అసంతృప్తి, సత్యమును తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించే మొదటి మెట్టుగ వుంటున్నది. ఈ భూనివాసములోని భారమును తొలగించుకొనుటకు సహాయపడుచున్నది. ”నేను వెలుగును కలిగివుండాలి. సత్యమును తెలుసుకోవాలి. ధర్మము లేదా దేవుని నీతిని తెలుసుకొనని జీవితము వ్యర్థము. ఈ లోకము చాలా భయంకరమైనది. వ్యాకులము కలిగించుచున్నది. దేవుని సంకల్పమేమిటి? నేను ఏవిధముగా ప్రవర్తించాలి?” అని నిజమైన సాధకుడు ఆత్మలో అధికముగా కృంగి … Read entire article »

Filed under: హిందూ పురాణములు

విఘ్నేశ్వరుని తత్వ రహస్యము

హిందువుల పురాణములలో గణపతి గురించి భూమి మీద రహస్యముగా కధ ద్వారా మునులు ఆ బ్రహ్మయజ్ఞమునకు మాదిరిగా సరిపోల్చారు. గణపతి భూమి నుండి వేరొక గ్రహములో మట్టిద్వారా తీయబడినట్లు ఈశ్వరుడు ఆయన సిరస్సును చేదించినన పిదప దేవతలందరూ ఈయనే ఆదిగణములకు, ఆది సైన్యములకు అధిపతిగా తిరిగి ఆయనను మూడవ దినమున లేపమని పరమేశ్వరుని ప్రార్థించిరి. అప్పుడు ఆ పరమేశ్వరుడు భూమిమీద కడవరి కాలములో ఆదిసంభూతుని దక్షిణములో వున్న ఉత్తరమువైపు (ఉత్తరవాది) తల వాల్చుకొని జీవము కలిగి నిద్రించుచున్న ఏనుగు శిరస్సును ఖండించి తీసుకొని వచ్చి ఆ గణపతి సిరస్సునందు పొందుపరచి మూడవ దినమున లేపబడినట్లు ఆయనే ఆది గణపతిగా దేవతల ఆరాధ్య దైవము అని వేదవ్యాసుడు సహితము పురాణములను గణపతి ద్వారా ప్రేరేపించబడి వ్రాసినట్లు పురాణములో చెప్పబడుచున్నది. వినాయక చవితి రోజున చంద్రుడిని చూడరాదు అని, చూచినచో కష్టాలపాలగుదురని పురాణములలో చెప్పుట ప్రతీతి. శ్రీకృష్ణుడు సహితము వినాయక చవితి రోజు చంద్రుడిని చూచి అపరాదిగా ఎంచబడినట్లు మహాభారతము చెప్పుచున్నది. శ్రీకృష్ణుడు శమంతకమణిని దొంగలించినట్లు అపవాదిగా కష్టాలపాలయ్యాడని పురాణములు నొక్కి వక్కాణించుచున్నవి. అందువలన కలియుగాంతములో వినాయకుడు భూమి మీద చంద్రుని ఆగమనములో పరమేశ్వరుడు వినాయకునిలో లీనమైనట్లు ఆయన వేదాల ద్వారా పరతత్వాన్ని బోధించిన పిదప తిరిగి నీటిలో … Read entire article »

Filed under: హిందూ పురాణములు

సంపాదకీయం

”ఓం నమో భగవతే శ్రీలహరికృష్ణాయ నమః” ప్రియమైన సహోదర సహోదరీలారా, శ్రీమన్నారాయణ శ్రీలహరికృష్ణ నామములో అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయుచున్నాము. ముందు సంచికలో తెలిపినట్లుగా అక్టోబర్‌ నెల 3వ తేదీన ‘ధర్మయుగ స్థాపన దిన ఉత్సవము’ మనుజ్యోతి ఆశ్రమములో సాధారణముగా జరుపుకొనుట జరిగినది. అదేవిధముగా ప్రపంచమంతటను వున్న శ్రీలహరికృష్ణ స్తుతి ధ్యాన కేంద్రములన్నిటిలోను కూడా ఈ పండుగను శ్రీలహరికృష్ణగారి భక్తులు ఎంతో వైభవంగా, ప్రేమ పతాకమును ఎగురవేసి వరుసగా మూడు రోజులు ఘనంగా జరుపుకొన్నారు. ప్రస్తుత లోక పరిస్థితిని మనము గమనించి నట్లయితే, అన్ని దేశములు కూడా మన భారతదేశమును మాత్రమే దృష్టించి చూచుచున్నవి. మతపరముగా గాని, రాజకీయపరముగా గాని, అభివృద్ది సోపానంలో మన దేశము ముందంజ వేయుటను ఇతర దేశములు అంచనా వేయలేక పోవుచున్నవి. కారణం మన దేశ భవిష్యత్తు భగవంతుడైన శ్రీమన్నారాయణుని చేతిలో వుండటమే. ఎంతమంది దేశనాయకులు వున్నా, ప్రముఖులు వున్నా, మన దేశ పురోగతి ఎవరూ ఊహించలేనిది. ఇంకొక కోణంలో చూస్తే, ప్రపంచములో మన దేశమునకు హాని చేయాలని తలంచే ప్రతీ దేశము కూడా నాశనము అవుటను చూడగలుగుచున్నాము. కాని అది బహిర్గతము అవ్వడము లేదు. ఊహించలేని భూకంపములు, తుఫానులు, అతివృష్టి, అనావృష్టి ఈ విధముగా ఎన్నో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించి లక్షలకొలది జనులు తమ … Read entire article »

Filed under: సంపాదకీయం