தமிழ்| telugu

» కవితలు

మనుజ్యోతి ఆశ్రమం – బృందావనం

ఈ మనుజ్యోతి ఆశ్రమం విశ్రమ ఆశ్రమం కాదు గతంలో భగవంతునితో వున్నవారికిది తపోవనం ఇచట తిరుగాడు జనులు నరులు కాదు, శ్రీలహరి దేవగణం యుగయుగముల వారికిది అగోచర రహస్యం, అది అమూల్యం అనాధిలో వినలేదు ఈ జనం కడవరిలో హరే శ్రీలహరి అని నారాయణుడే ధర దిగి నరునిగ నటించిన ఎరుగరైరి కలిజనం ఆశ్రమ అంగడిలో మన పాపాలను పారేసి మహిమలో మరుగౌదాం ఉచితముగ ముక్తినిచ్చు సత్యవంతుని చేరుదాం సర్వ వేదముల సారమెరిగిన పండితులారా! శ్రీహరి, విష్ణు, శ్రీలహరికృష్ణ ఒక్కడేనని ఎరిగి మీరు మ్రొక్కుచున్నారు ముక్కోటి దేవతల బండలకు, కొండలకు వెళ్ళుచున్నారు. విష్ణు, బ్రహ్మ, ఈశ్వర, త్రిమూర్తి స్వరూపం, క్రీస్తేసు లహరి ఒక్కడే! అవతారములన్నీ నశించును గాని హరి మాత్రం నిత్యుడు లెక్కకు మిక్కుటముగ నున్నవని శిల్పములను మ్రొక్కి చిక్కున పడకుడి ఈ స్థలం విశ్వ విరాట్‌ స్వరూప శ్రీలహరికృష్ణ నిలయం అది మన వరం ఈ అరణ్యం నైమిశారణ్యం గోపాలుడే శ్రీపాలుడని ఎరిగినవారికిది బృందావనం వధు ఘణలకిది కలతో కధనరంగం కలిని ఖండించి, పంచేంద్రియాల పగ్గాలను తెంపండీ శ్రీలహరి నామం సర్వపాపహరణం శాపవిమోచనం మత ఉన్మధాన్ని మరవండి, కాదంటే కడవరి కలి కష్టాలలో కలవండీ కనులు తెరిచి కనండీ శ్రీలహరి శరణు వేడండి కైవల్యం పొందండీ! ఈ వనంలో ఋషులు, మునులు, తపోజనం మనం ఈ ఎడారిలో బోధ వారి కొరకు నాధుడు పడే బాధల బోధ వరుడు ఒంటరిగ వుండలేక వధువుకై కంట తడిపెడుతున్నాడు భార్య … Read entire article »

Filed under: కవితలు

కవి పలుకులు

కూర్చుండ మా యింట కుర్చీలు లేవు, రా! నా ప్రణయాంకము మీద, నా తొడలు మీద కూర్చుండబెట్టుకుంటాను. నీ కాళ్ళు కడుగుటకు మా యింట పన్నీరు లేదు కావున నా కన్నీరుతోనే నీ కాళ్ళు కడిగెదను. నీకు పూజ చేయుటకు మా యింట పుష్పములు లేవు అయ్యా! నా ప్రేమ పూర్వక నమస్కారములు సమర్పిస్తాను నీకు. నైవేద్యములు లేవు నీకు పెట్టుటకు మా యింట కొబ్బరికాయలు లేవు గాని నా హృదయమే నీ చేతికి అందియ్యనుంటి. నాకున్నంతలో నీకు లోటు రానియ్యను. రమ్ము, దయచేయుము! నీ రాకతో వచ్చే అమృత తుల్యములతో కోటి స్వర్గాలను మొలకింపజేస్తావయ్యా శ్రీలహరికృష్ణా రమ్ము! సమస్త భూమిలో మూడంతల నీటిని చిటికెలో దాటేయవచ్చు. మొసలి నోటిలో నుండి ముత్యమును బయటకు తీయవచ్చు. భయంకర సర్పమును పూదండ వలే ధరించవచ్చు. ఇసుకలో నుండి తైలమును తీయవచ్చు. ఎడారిలో మంచి నీటిని త్రాగవచ్చు. కానీ మచ్చిక చేసి మూర్ఖుని మనస్సును రంజింపజేయడం మాత్రం కష్టతరము. అటువంటి మూర్ఖ మనస్సుని కూడా మంచిగా మార్చివేస్తుంది ఈ మనుజ్యోతి ఆశ్రమము. అతడొక మహా విశ్వ విద్యాలయము. అతడొక పెద్ద హిమాలయము. అతడొక పవిత్ర ధర్మ దేవాలయము. ఆ మహా శక్తి ఇంతా అంతా అని తూచజాలము. ఆయనే … Read entire article »

Filed under: కవితలు

ఈ లోకములో చూసేవి అన్నీ నిజాలు కాదు! ప్రతీ చినుకు ముత్యం కాదు!    ప్రతీ ఉరుము పిడుగు కాదు! ప్రతీ కాంతి మెరుపు కాదు!     ప్రతీ మతము సమ్మతం కాదు! ప్రతీ బోధకుడు నిజమైన గురువు కాదు! రామ, యేసు, అల్లా అవతార పురుషులే కాని దేవుళ్ళు కాదు! ఈ కలియుగ అంతములో న్యాయతీర్పుకై వచ్చినవాడే! నిజమైన కల్కి మహావతార పురుషుడు కాని వేరేవ్వరు కాదు! ఈ నిజమైన సత్యం నమ్మినవారికే అది అర్థమవుతుంది కాని ఇతరులకు కాదు! కల్కి మహా అవతారపురుషుడై శ్రీలహరికృష్ణుని నమ్మినవారికే దొరుకును జీవం! నమ్మని వారికి ఇక ఎన్నటికీ దొరకదు నిత్యజీవం! ఈ లోకములో చూసేవి అన్నీ నిజాలు కాదు! పరలోకములో వున్నప్పటికీ నీడలు ఈ నిజమైన సత్యం తెలిపినది బోధకులు కాదు! అవతార పురుషలు కాదు! పరమాత్మ శ్రీలహరికృష్ణయ్యే! ఆయనకే చెందును సమస్త స్తుతి ఘనత! … Read entire article »

Filed under: కవితలు

తెలుసుకో – వదులుకో

తెలుసుకోరా తెలుసుకోరా ఓ మానవుడా! ఈ కలియుగములో కలిమాయను ఓ యాత్రికుడా, ఊరికాని ఊరిలో వున్నావురా నీవు దారికాని దారిలో ప్రయాణిస్తున్నావు నీవు కులము కులమంటూ కుళ్ళులోనే వున్నావు మతమనే మాయలో మరుగై యున్నావు కులమును మరిచి మనిషిని తెలుసుకో మతమును వదిలి మార్గమును తెలుసుకో వేదములను చదువుకో వేదనలను వదులుకో బ్రహ్మయజ్ఞంను తెలుసుకో ఆనందం పొందుకో శ్రీలహరికృష్ణను వేడుకో పరమార్దం తెలుసుకో! చేపకు నీరు ఆధారం కంటికి రెప్ప ఆధారం దేహమునకు ఆత్మ ఆధారం ఈ సృష్టికి భగవంతుడు శ్రీలహరికృష్ణయే ఆధారం చేపకు ఈత నేర్పగలమా, రెప్పకు కనుభద్రత చెప్పగలమా దేహమందుండు ఆత్మను బంధించగలమా నిజమైన భక్తునికి నీతి నేర్పగలమా? చేపకు ఈత నేర్పినవాడు, కను భద్రత కొరకు రెప్పనేర్పరచినవాడు దేహముననున్న ఆత్మకు ఆధారమైనవాడు నిజమైన భక్తునికి నీతి నేర్పినవాడు, జగద్గురుడు సర్వేశ్వరుడగు శ్రీమన్నారాయణ శ్రీలహరికృష్ణ ఒక్కడే! అందము మోసకరము సౌందర్యం వ్యర్ధం ఈ దేహయవ్వనం అనిత్యం ఈ లోక జీవితం అశాశ్వతం శ్రీలహరికృష్ణ చెప్పినదే సత్యం అదే నీకు నిత్యం మాయ ముసుగులోవున్న మానవుడా ఈ లోక దేహమాయ తెలుసుకోరా సోదరా! నీటి మీద బుడగవంటిది ఈ మానవ జీవితం ఏ క్షణమున చితుకునో ఇది ఎవ్వరికి ఎరుకరా! అందమైన ఈ సుందర దేహం కరిగిపోయే మంచు వంటి యవ్వనం రాలిపోయే ఆకువంటి ఈ మానవ జీవితం వాడిపోవు పువ్వువంటి ఈ దేహ యవ్వనం శాశ్వతమని తలవకురా ఏనాటికి నీవు ఆశింపకు ఈ అవనిలో అడియాశే మిగులు నీకు! డి. తిరుపతి రావు,  ఉన్నయ్యపాలెం. గుంటూరు. … Read entire article »

Filed under: కవితలు

మన గురి

సిరి సంపదలు మన గురి కాదని చెప్పెను సోదరా మన లహరి! వైకుంఠ దరి చేరుటే మన గురి అని చెప్పెనులే లహరి మరి మరి! పేరు ప్రతిష్టలు మనకొద్దన్నాడు లహరి! తన నామమందు జీవముందన్నాడు లహరి! నేను, నాది అనవద్దు ఈ స్వయ జీవితం మనకొద్దు మేము, మనము అని చెబుదాం మన మనస్సులో ఏకమవ్వుదాం అన్నాడు లహరి! కులం, భగవంతునికి అనుకూలం కాదు కులం విడిచి, మతం మరిచి, మనస్సు తెరిచి, నారాయణుడిని చూచినవాడే మానవుడన్నాడు మన లహరి! … Read entire article »

Filed under: కవితలు

నీవు వెదకని నాడు, నిన్ను వెదుకువాడు

నాది నీది అంటూ వాదులాట నీకెందుకు ఏది నీది కాదు – సత్యమును ఎరుగవెందుకు ఇహలోక ఆశలెందుకు – పైనున్నవాటినే వెదుకు నిన్న నీది అనుకున్నది – నేడు నీది కాకపోయెనే నేడు నీకు ముందున్నది – రేపు కానరాక పోయెనే క్షణితమైన వాటి కొరకు – ప్రాకులాట నీకెందుకు అక్షయ దైవ రాజ్యమే నిలుచును తుద వరకు నీ దగ్గర ధనముంటే నీ చుట్టు మనుష్యులుంటారు నీ లోపల బంగారం వుంటే నిన్ను మావాడని అంటారు నీ ధనం నీ బలగం – నీ చావును ఆపలేవు తప్పకుండ ఒకనాడు – మట్టిలోనే కలుస్తావు నీకున్న గొప్ప ఖ్యాతి – నిన్ను రక్షించలేదు. నీ యొక్క స్వంత నీతి – శిక్ష నుండి నిన్ను తప్పించలేదు గడ్డి పూవు లాంటిదే కదా –  ఈ సమాజంలోని జీవితం ఈ కల్కిమహావతార లహరికృష్ణయ్యను ఆశ్రయిస్తే దొరుకుతుంది మోక్షం   శ్రీమన్నారాయణా! ప్రళయ భీకర నాదం  నీ కోపం వినాశనం నీ కోపం నీ వాక్యం దారి చూపే దీపం నీ నామ స్మరణే నిజమైన జపం నిను ధ్యానించుటే తపం నీవే నివృత్తి చేయగా పాపం తొలగేను శాపం శ్రీలహరికృష్ణ నీవే చూపావు నీ సౌమ్య రూపం అది చూచి మా హృదంయలో నిండెను ఆనందం నీ సన్నిధియే నిజమైన స్వర్గం. … Read entire article »

Filed under: కవితలు