தமிழ்| telugu

» మనుజ్యోతి ఆశ్రమము

ఆత్మ యొక్క నియమము

రోమా 8:2. ”క్రీస్తుయేసునందు జీవమునిచ్చు ఆత్మయొక్క నియమము పాపమరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించెను. ఎట్లనగా ధర్మశాస్త్రము దేనిని చేయజాలకపోయెనో దానిని దేవుడు చేసెను.” క్రీస్తుయేసునందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము అంటే గడచిన కాలములో యివ్వబడిన కఠినమైన కట్టడలు ఆజ్ఞలు కాదు గాని, స్వచ్ఛమైన దేవుని ప్రేమతో నిండియున్న ఆత్మీయ ఆజ్ఞలై యున్నవి. గలతీ 5:18. ”మీరు ఆత్మచేత నడిపింపబడినయెడల ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైనవారు కాదు.” తిరిగి 5:1 చదువుదాము. ”ఈ స్వాతంత్య్రము అనుగ్రహించి క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులనుగా చేసియున్నాడు. కాబట్టి మీరు స్థిరముగా నిలిచి, మరలా దాస్యమను కాడిక్రింద చిక్కుకొనకుడి.” తండ్రికి సమస్తకార్యములలో క్రీస్తు చివరకు మరణమగునంతగా పరిపూర్ణ విధేయత కలిగియుండుటవలన ‘పాపమరణముల’ నియమమునకు బదులుగా కృపను తీసుకొనివచ్చినది. కాబట్టి దేవుని పిల్లలకు ఆత్మలో యివ్వబడిన ఈ స్వాతంత్య్రమును ఎవరూ కాదనలేరు. ఎందుకంటే వారు వారి జీవితముల వలన సాక్షివచనములతోను తమను పాత్రులుగా చేసుకొనుచున్నారు. నిజముగా ఆత్మననుసరించి జీవించుట అనేది మన జ్యేష్టపుత్రుని భాగముగా వున్నది. అదే మన జన్మహక్కు. ఎందుకంటే మనము ఆత్మవలన జన్మించియున్నాము. ఆత్మలో మన జీవితములను ప్రారంభించుట ద్వారా దేవుని ఆత్మచేత నడిపింపబడుదుము. దేవుని యొక్క ఆత్మచేత పోషింపబడి, నడిపింపబడుదుము. మనము ఏవిధముగా వుండాలని దేవుడు ఆశించుచున్నాడని తెలుసుకొని, … Read entire article »

Filed under: మనుజ్యోతి ఆశ్రమము

దత్తాత్రేయ ప్రవచనములు

దత్తాత్రేయులు వారి గురించి మనకు అందరికీ తెలిసినదే. అవతార పురుషుడు అయిన దత్తాత్రేయుడు చిరుప్రాయంలోనే తపస్సిద్ధి పొందాడు. అయితే ఆ ఋషివాటికలోని అనేకమంది ఋషిపుంగవులు అవతారపురుషుడైన దత్తాత్రేయుని వద్దకు వచ్చి ”దత్తా ప్రభూ…. దైవ స్వరూపా….. నిన్ను మా గురువుగా భావిస్తున్నాము. మాకు ఏదైనా ఉపదేశం చెయ్యి, అని తరచూ ఆర్జింస్తుండేవారు. ”నన్ను మీరు గురువుగా భావిస్తున్నారేమో గానీ…. నేను మిమ్ములను శిష్యులనుగా భావించడము లేదు. ఉపదేశించడానికి నాకేమీ తెలియదు” అంటూ ఆ మహర్షులకి అందకుండా పారిపోతూ వుండేవాడు దత్తుడు. ఎలాగైనా సరే, దత్తుని పట్టుకుని ఉపదేశం పొందాలన్న పట్టుదల వారిది. అయితే దత్తదర్శనం కోసం పరితపిస్తూ ధ్యానం చేస్తున్న మహర్షులు నూరు సంవత్సరాల పాటు తీవ్ర తపస్సు చేశారు. అప్పటికి దత్తుడు వారిని కనికరించాడు. ఆ శతసంవత్సరాల పాటు ఆ సరోవర అంతర్భాగంలో సమాధిస్థితిలో వున్న దత్తాత్రేయుల వారు సమాధి స్థితి నుంచి వెలుపటి నీటిపైకి వచ్చి ‘తమ దేహంలోని మూలాధారం నుండి సహస్రారం’ వరకూ గల సప్తచక్రాలలో ‘యోగశక్తి’ రూపంలో వున్న ‘శ్రీ మహలక్ష్మి’ని మేలుకొల్పారు. ఆ ‘యోగశక్తి’ ఆయన నుండి ‘ఋషికన్య’ రూపముతో అవతరించి ఆయనకి నమస్కరించింది. ”అనఘా……” అంటూ దత్తుడు ఆమెని సంభోధిస్తూ ”నీవే నా శక్తివి. నీవే నేను. నేనే నీవు. … Read entire article »

Filed under: మనుజ్యోతి ఆశ్రమము

పరిశుద్ద బైబిలు గ్రంధము

హెబ్రీయులకు వ్రాసిన గ్రంధము 4:12  అనుసరించి., ”దేవుని వాక్యమనే ఆయన” సజీవముగలవాడై బలము గలవాడై రెండంచులుగల యెటువంటి ఖడ్గము కంటెను వాడిగా వుండి, ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగను విభజించునంతమట్టుకు దూరుచు, హృదయము యొక్క తలంపులను  ఆలోచనలను శోధించుచున్నాడు.” బైబిలు అంటే ప్రభువైన దేవుడు ఒక వ్యక్తిగా నేరుగా ప్రవక్తలకు ఆజ్ఞాపించి, వారి ద్వారా వ్రాయబడిన వాక్యముగా వున్నది. ‘ఏడు ఉరుముల సందేశములు’ అనేవి ప్రకటన 10వ అధ్యాయములో చెప్పిన బలమైన దూతగా ప్రభువైన దేవుడు చివరి దినములలో శ్రమలకాలమునకు ముందుగా ఒకగుంపు ప్రజలతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడిన వాక్యమగును. యెహెజ్కేలు 12:21-28. ”21వ వా. మరియు ప్రభువు వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను. 22వ వా. -నరపుత్రుడా దినములు జరిగిపోవుచున్నవి, ప్రతి దర్శనము నిరర్థకమగుచున్నది అని ఇశ్రాయేలీయుల దేశములో మీరు చెప్పుకొను సామెత యేమిటి? 23వ వా. కావున నీవు వారికి ఈమాట తెలియజేయుము – ప్రభువైన దేవుడు సెలవిచ్చునదేమనగా – ఇకమీదట ఇశ్రాయేలీయులలో ఎవరును ఈ సామెత పలుకకుండ నేను దానిని నిరర్థకము చేసెదను గనుక నీవు వారితో ఇట్లనుము – దినములు వచ్చుచున్నవి. ప్రతి దర్శనము నెరవేరును. 24వ వా. వ్యర్థమైన దర్శనమైనను ఇచ్చకములాడు సోదెగాండ్రమాటలైనను ఇశ్రాయేలీయులలో ఇకను వుండవు. 25వ వా. ప్రభువునైన నేను మాట యిచ్చుచున్నాను, నేనిచ్చు … Read entire article »

Filed under: మనుజ్యోతి ఆశ్రమము

భయము కూడా భక్తేనా?

”చతుర్విధా భజంతే మాం జనాస్సు కృతినోఃఅర్జున! ఆర్తో జిజ్ఞాసు రర్థార్థి జ్ఞానీచ భరతర్షభ|| ” – (భగవద్గీత 7:16) ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, సంపదలు కోరేవారు, జ్ఞానులు – ఇలా తనను సేవించేవారు నాలుగు విధాలుగా ఉంటారని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు. దీనిని బట్టి ఎందుకోసమని ఎవరు దండం పెట్టినా వాళ్ళందరూ దైవభక్తులేనని, దేవుడు వారిని ఆదుకుంటాడనీ అన్వయించుకుంటూ వుంటాం. కానీ ఈ శ్లోకంలో ఒక సూక్ష్మం ఉంది. సుకృతులైన జనం ఆపదలో ఉండిగాని, తత్త్వం తెలుసుకోవాలనిగాని, జ్ఞానార్థులైగాని తనను సేవిస్తే తరిస్తారు అని ఈ శ్లోక భావం. ఇందులో ‘తనను’ సేవించడం అనేది ప్రధానం. సుకృతులు అంటే పుణ్యం చేసేవారని సామాన్యార్థం. మంచి పనులు చేసేవారని విశేషార్థం. తమ అవసరాలకై నరాధములను సేవించే కంటే నారాయణున్ని సేవిస్తే మంచిదే గదా! నమ్ముకున్న దైవాన్నికన్న ఎవర్ని అడుగుతాడు భక్తుడైనవాడు? అయితే, లోకంలో భక్తులుగా చలామణీ అవుతున్నవారెందరూ ఒక విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు. భగవానుడు ”మీ అవసరాలను నాకు నివేదించండి. మీకు ఎప్పుడు ఏది ఎంతవరకు అవసరమో నాకు తెలుసు కాబట్టి మీరు అడిగినదాన్ని కాక, మీరు తరించడానికి, కావలసినదాన్ని నేను ఇస్తూ వుంటాను” అంటాడు. నిజమే కదా! మనకు ఏమి కావాలో మనకంటే దేవునికే గదా ఎక్కువగా తెలిసేది! కోరికలు తీర్చి అనుగ్రహించటం ఒక విధం. … Read entire article »

Filed under: మనుజ్యోతి ఆశ్రమము

మనుష్యుని మొదటి స్థితి

ఇప్పుడు మనము పరిశుద్ద గ్రంధమైన బైబిలు నుండి చూద్దాము. మంచి చెండుల జ్ఞానము నిచ్చు సందేశమును యిచ్చే వృక్షము (మనము కూడా దేవుడు కాగలము అనుదానిని) యిచ్చి ఆదామును, అవ్వను వారు దిగంబరులని పిశాచి గ్రహించేటట్లు చేసినప్పుడు వారు భగవంతునితో ఐక్యతను లేదా పరలోక సంబంధమును కోల్పోయారు. ప్రభువైన దేవుడు వారిని వెతుకుకుంటూ వచ్చాడు. కాని ఆశ్చర్యపడు విధముగా వారు తోటలో చెట్టు వెనుక దాగుకొనియున్నారు. ప్రభువైన దేవుడు సర్పమును, అవ్వను శపించాడు. ఆదామును శపించలేదు. దానికి బదులుగా భూమి శపించబడినది. వారి యొక్క జలశరీరము వారి నుండి వేరైపోయినది. అతను ఏదేను తోట నుండి త్రోసివేయబడెను. వారికి మట్టిశరీరము యివ్వబడినది. దాని తరువాత ఆయన యొక్క బలి ద్వారా ఒక గొఱ్ఱెపిల్లను బలి యిచ్చుట ద్వారా ఆదాము ఆయనను పిలువవచ్చును అని ఆయన నేర్పించాడు. చర్మపు దుస్తులు (శరీరము) వారికి యివ్వబడినది. జీవవృక్షమునకు వెళ్ళే మార్గము అగ్నిజ్వాలల ఖడ్గములతో మూయబడియున్నది. దాని తరువాత కయీను, హేబేలు జన్మించారు. ఆదాము ద్వారా వారు గొఱ్ఱెపిల్లను బలి యివ్వడమును నేర్చుకొన్నారు. కయీను పరిశుద్దమైనవానిగా వున్నాడు. కాని ఆదాము పడిపోవుట తరువాత గొఱ్ఱెపిల్లను బలియిచ్చుటలో కయీనును సాతాను మాయ చేసి శపించబడిన భూమిలో నుండి కాయగూరలను అర్పించునట్లుగా శోధించెను. దానితో అతను మాంసం తినకుండా … Read entire article »

Filed under: మనుజ్యోతి ఆశ్రమము

మనుజ్యోతి ఆశ్రమములో బ్రహ్మాండముగ జరిగిన 45వ కల్కిజయంతి ఉత్సవములు

పాఠకులకు ముందుగానే తెలిపినట్లు జూలై నెల 15వ తేదీ నుండి 22వ తేదీ వరకు చాలా ఘనంగా 45వ కల్కిజయంతి ఉత్సవములు మనుజ్యోతి ఆశ్రమములో జరిగాయి. ప్రతీరోజూ ప్రత్యేక కార్యక్రమములతో వివిధ ప్రాంతాల నుండియు, దేశముల నుండియు వచ్చిన శ్రీలహరికృష్ణ గారి భక్తుల సవ్వడితో, చల్లని వాతావరణంలో ఎంతో వైభవంగా ఉత్సవములు నిర్వహించబడినవి. వీటిలో ముఖ్యంగా 17వ తేదీన ”సర్వమత సమావేశము మరియు దేశీయ సమైక్యతా సమావేశము” అను తెలుగు కార్యక్రమము జరిగినది. దీనికి ఆంధ్ర దేశము నుండి పేరుగాంచిన పలు వక్తలు, కవులు వచ్చి వారి వారి శైలిలో భగవంతుని యొక్క కీర్తిని, గుణములను వర్ణించుతూ శ్రీమన్నారాయణ శ్రీలహరికృష్ణగారి ఆశీస్సులను పొందుకొని వెళ్ళారు. వారు ఆ కార్యక్రమములో ఉపన్యసించిన కొన్ని సందేశములను యిప్పుడు మనము యిక్కడ చూద్దాము. మొదటిగా ఈ కార్యక్రమమునకు అధ్యకక్షులుగా తెనాలి నుండి గాన కళాప్రపూర్ణ సుందర సామ్రాట్‌ ప్రవచక బ్రహ్మ అయిన శ్రీ నోరినారాయణమూర్తి, ఎం.ఎ. పి.హెచ్‌.డి. గారు మరియు ముఖ్య అతిధులుగా విశాఖపట్నం నుండి శ్రీ కె. నరసింహనాయుడు, అధికార భాషా సంఘం అధ్యకక్షులు వచ్చియున్నారు. శ్రీ పణుగు శేషగిరి రావు, కాంగ్రెస్‌ లీడర్‌, విజయవాడ, శ్రీ కాజా రామకృష్ణ రావు, భగవద్గీత వర్షిణి, విజయవాడ నుండియు, విశాఖజిల్లాకు … Read entire article »

Filed under: మనుజ్యోతి ఆశ్రమము