தமிழ்| telugu

» కవితలు

నీ నామ మాధుర్యం

లహరికృష్ణ నీ నామం ఎంతో మధురం ఘణ ఘణ మ్రోగే కంచువలే ప్రతిధ్వనిస్తుంది, నీ నామం ప్రపంచమంతయు నీ నామం వినగానే, ప్రజల గుండెల్లో ఏదో తెలియని సంతోషం అది వినడానికి ఒక తియ్యని మాధుర్యం! వస్తారు భక్తులు నీ నామాన్ని తెలుసుకోవడానికి, నీ సన్నిధికి ఆతృతతో వెళ్తారు నీ యొక్క ఆశీర్వాదములను పొందుకొని మనఃశ్శాంతితో నీ నామం వినగానే పులకిస్తుంది తనువు నీ నామంలోనే వుంది జీవము! నీ నామాన్ని జపించగానే, తీరెను ఎన్నో కష్టాలు! కలి యొక్క కదలికను సైతం జయిస్తుంది నీ యొక్క గొప్ప నామం వేదములలో చెప్పబడిన విధముగా కలియుగములో కల్కిమహావతారమైన లహరి అనే నామముతో దిగివచ్చావు అదే శ్రీమన్నారాయణ శ్రీలహరికృష్ణ నీ నామం – ఎస్‌. శాంతకుమారి, కొరుట్ల.   మన ఆదిబలి జెండా! సర్వలోకములు ఎగిరే జెండా మన ప్రేమ జెండా దేవుని ప్రేమకు అర్ధం ఆ జెండా సత్యమును తెలిపే ఆ జెండా – మనకు అండగా నిలిచే ఆ జెండా సర్వశక్తిగల ఆ జెండా – మనకు భద్రతను యిచ్చే జెండా ఏడు వర్ణములు కలిగిన ఆ జెండా – సత్యం, నీతి, ధర్మానికి అర్థం ఆ జెండా విష్ణువు చేతిలో తిరుగుచున్న చక్రం – గెలుపుకు ఆయుధంగా వున్నది ఆ జెండా ఆదిబలిని తెలిపే ఆ జెండా – దేవుని నీతిని చూపే తెల్లని ఆ గీత సత్య సమాధానములే పచ్చని గీత – … Read entire article »

Filed under: కవితలు

సౌందర్య లహరి కవితామాల

లహరి నరహరియే నరసింహునిగా తిరుగాడిన కరుణగిరి నిలయం ఇది! వధుఘణ నాయకా మధురపాలదాయకా నీ పదసేవ నిత్యామృతపానం కలి వెలివేసిన మమ్ము వలచి కైవల్యమిచ్చావు మధుర మోహన సుందర సుభాషిత సూర్య తేజో ప్రతాప, దేశమంతా నీ ఆదేశమిచ్చావు పర పట్టుపరుపులపైన పవళించు స్వామి వసుధ నిశీధిలోన వెలుగిస్తున్నావు భక్తులందరూ నిన్ను భగవంతుడని వేడ చిరునవ్వులొలుకుచు సిరులు కురిపిస్తున్నావు ఈ ఎడారిలో నాడారులవలే నున్నావు ఎంత వేడైనా కాని కలనైన కనరావు అయ్యా నీ వొస్తావని నీవేసిన విత్తనం నూరంతలు చిగురించి ఎదురు చూస్తుంది లహరి నీవెందెందు వెతికినా నీవందు వుందువే! శషితేజకిరణమై సరిగా కనబడు హరి కనులార నిను గాంచి  తరియింతుమయ్యా! మణులవలే పరమున వెలిగించవయ్యా జ్యోతి స్వరూపుండు మనుజ్యోతి నందుండ, తిండి అరగక బండలకు, కొండలకు దండములేలా? జ్ఞానులు, కవులు, పండితులు కరుకు రాళ్ళకు మ్రొక్క, పూజారులందరు పొట్ట పూజించుకనగా దేవుని దయ కలుగునా దయ్యపు జనులకు! పుణ్యతీర్థములని యమలోకమెళతారు. నరనారాయణ శ్రీలహరి ప్రేమతో నవ్వితే నవ్విస్తాడు, వ్యంగపు నవ్వుకు ఏడిపిస్తాడు. ఈ వనం బృందావనం. గోపాలుడే శ్రీపాలుడుగా నడయాడిన ముకుంధుని నందనవనం ఈ వనంలో కొబ్బరాకుల పొదరిండ్లే గోపికల పూజా మందిరాలు అయ్యా లహరికృష్ణా ఎక్కడెక్కడో వున్న చుక్కలన్నీ యిక్కడే చేర్చి వధువు అన్నావు! వాక్యమనే మధువు మత్తెంకించి, మరలుగొలిపి మహిమనిచ్చిన మాయగాడు లహరి! పంచేంద్రియాల పామును పడగొట్టి, అహం వీడి, ఆర్తితో లహరయ్యా అని పిలవండి. అడవిలో … Read entire article »

Filed under: కవితలు

కవితలు

కష్టములలో కాపాడే కలియుగ కృష్ణా! భగవంతుడా! శ్రీమన్నారాయణ! అణువు అణువున నిండియున్నది నీవే! అఖిలమును సృజించినది నీవే! ఆదిలో బలియైనది నీవే! సీయోనులో రాజువు నీవే! నిత్యము వున్నవాడు నీవే! జలములలో సంచరించువాడవు నీవే! కల్కి మహావతారము నీవే! ఇహలోకములు ఏలువాడవు నీవే! మా సృష్టికర్తవు నీవే! జీవమును యిచ్చువాడవు నీవే! మాలో జీవించేది నీవే! మమ్ములను నడిపించేవాడు నీవే! మా యొక్క విశ్వాసము నీవే! మా కష్టములలో కాపాడే కలియుగ కృష్ణుడవు నీవే! మాకు ఆనందమిచ్చినన ఆనంద లహరివి నీవే మమ్ములను ప్రేమించేవాడవు నీవే మా ప్రాణ ప్రియుడవు నీవే! మా హృదయములో నివసించేవాడవు నీవే! మమ్ములను వరించే వరుడవు నీవే! నీవు లేని మా జీవితం శూన్యం! – హవీలా, మనుజ్యోతి ఆశ్రమము. మనుజ్యోతి మతములేని మనుజ్యోతి – ప్రజల మనస్సును దోచే మనుజ్యోతి లహరికృష్ణ స్థాపించిన మనుజ్యోతి – లక్ష్యం కాపాడి నిలిచే మనుజ్యోతి బైబిలు చూపించు ఏదేను మనుజ్యోతి – భగవద్గీత చెప్పిన బృందావనం మనుజ్యోతి ఖురాన్ తెలిపే స్వర్గం మనుజ్యోతి – ఇమామ్ మెహదీ వుండే చోటు మనుజ్యోతి ఒకే దేవుడు! ఒకే దేశం! అనే మనుజ్యోతి – మానవులకు వెలుగును యిచ్చే మనుజ్యోతి ఆదిబలి జనులు ఒకటిగా చేరే మనుజ్యోతి – నిజమైన సత్యనగరం యీ మనుజ్యోతి లోకానికి వెలుగైయున్నది మనుజ్యోతి – ఆనందాశ్రమమే యీ మనుజ్యోతి ఇంద్రాదుల దివ్యలోకం మనుజ్యోతి – జీవముగల పట్టణము మనుజ్యోతి ఎత్తైన … Read entire article »

Filed under: కవితలు

మకరజ్యోతి

దీపం వెలిగించి కుంచం క్రింద పెట్టరు ఇంటనుండు వారందరికీ వెలుగిచ్చుటకై దీపస్థంభం మీద పెట్టెదరు దీపం అనగా ఈ మనుజ్యోతి పత్రికయే! ఈ మనుజ్యోతి అనే దీపం మీ గృహములో వెలుగించుకొనవలెను ఇది క్రొవ్వొత్తి కాదు, క్రొవ్వొత్తి వలే వెలుగిచ్చును క్రొవ్వొత్తి కరిగిపోవును గాని ఈ మనుజ్యోతి కరిగిపోదు! ఈ మనుజ్యోతియే నిజమైన మకరజ్యోతి ఇది మనుష్యులకు వెలుగినిచ్చు దివ్యమైన జ్యోతి ధర్మయుగంలో శ్రీమన్నారాయణ శ్రీలహరికృష్ణయే నిజమైన మకరజ్యోతి మనుజ్యోతి ఆశ్రమంలో కల్కిజయంతి ఉత్సవములలో శ్రీలహరికృష్ణ తన దైవీక పిల్లలతో దర్శనమిచ్చుటయే నిజమైన మకరజ్యోతి! ఈ మనుజ్యోతి పత్రికను తరుచుగా చదివి, వెంబడించి, నాశనం లేకుండా, ధర్మయుగంలో అడుగుపెట్టి మనమంతా ఆ దర్శనమునకై వేచియుందాం! మనుజ్యోతి ఆశ్రంలో మకరజ్యోతియైన శ్రీమన్నారాయణ శ్రీలహరికృష్ణ దర్శనం పొంది ధన్యులమగుదాం! ఎవరు ఎవరు నీవారెవరు! పంతముకై నిలిచే వారెవరు! అంతమున నీతో రానివారు! కారెవ్వరు నీకు సొంతవారు! నవ్వగా నిలిచే నలుగురు! నువ్వు నలిగిపోగా రారు ఒక్కరు! మరి మారెదెవరు? మార్చెదెవరు? మార్చలేరు ఏ ఒక్కరిని ఎవరూ! సదా మారని వాడు ఒక్కరే! ఆయనే శ్రీమన్నారాయణ శ్రీలహరికృష్ణ!!! సుదా మధుర కిరణాల అరుణోదయం లహరికృష్ణయ్య కరుణామయుని శరణు తరుణోదయం తెరవెనుక హృదయీలు వెలుగైనవి…. మరణాల చెరసాల మరుగైనది. దివి రాజుగా భూమికి దిగినాడని… రవి రాజుగా యిలను మిగిలాడని నవలోక గగనాలు తెరిచాడని … పరలోక భవనాలు పిలిచాయని ఆరని జీవన జ్యోతిగా…. వెలిగే తారొకటి వచ్చింది ఆ జన్మ నామమే – ఒక మర్మ – లహరి బంధం ఆ బంధమే అనుభంధం… నమ్మిన వారిని రమ్మని పిలిచే రక్షకుడై … Read entire article »

Filed under: కవితలు

భక్త మందార

సర్వాధిపతియైన శ్రీమన్నారాయణ శ్రీలహరికృష్ణను భూలోకవధువు స్తుతించు విధము. అరవింద ధళాక్ష, భక్తలోక వత్సల, నాధా నీవు అనంత తేజోమూర్తివి. భక్తవత్సలుడవు. నీవు పలికిన వాక్కులు సత్యములు. అమిత జ్ఞానము, సుఖము, బలము, ఐశ్వర్యము, శక్తి మున్నగు సద్గుణములతో ప్రకాశించు స్వామివి. సచ్చిదానంద మూర్తివి. అట్టి నీకు, నేను తగినవాడను కాను. మహాత్మా! ప్రశస్తమైన ప్రకృతి పురుషుల కాలమునకు ఈశ్వరుడవు. లలిత కళాకౌశళము. దివ్యమంగళ తేజో రూపముతో ప్రకాశించునట్టి నీ ఉన్నతమైన రూపమెక్కడ! సత్యాధి గుణములతో కూడిన మూఢులము మేమెక్కడ? నీ మంగళ గుణ సంపద దానము చేయబడినను భీతితో కాబోలు అతీతుడవై పాలకడిలో పవళించెదవు. మహాత్మా! నీవు శబ్ద, స్పర్శ, రూప రస గంధములనెడు గుణములచే పరిగ్రహింపబడిన మంగళ సుందర స్వరూపుడవు. అజ్ఞానాంధకారము తొలగించు రూపము గైకొని నీ సేవకులకు అనుభవింపదగని వాడవైతివి. నీ పాద పద్మ మకరంద మాధుర్యము గ్రోలి లీలాత్ములైన యోగీంద్రులకైనను ముక్తిమార్గము గోచరము కాదు. ఈ మనుజ పశువులకు గోచరమగునా? అట్టి ఈశ్వరుడవైన నీవు స్వతంత్రుడవు. అదియే నాకు మహాప్రసాదం. కావున నేను నిన్ను సేవించుచుంటిని. దేవా! నీవు సమస్తమునకు మూలధారుడవు. నీవే శ్రీమన్నారాయణుడవు. నేను నిన్ను వరించితిని. నీవు ధనుష్టకారంతో సమస్త శత్రురాజులను జయించి మృగరాజువై మృగములను పారద్రోలి నన్ను తెచ్చితివి. లహరికృష్ణా … Read entire article »

Filed under: కవితలు

కవితలు

నమ్మరా ఓ జీవుడా! వింతైన ఈ లోక సంతలో నీవెంత, నీ బ్రతుకెంతరా? ఓ జీవుడా? బుడగవంటి వాడవురా! నీవు! అందలి వాయువు వంటిదేరా నీలోని ఆయువు! అది ఉన్నంత వరకే నీవు! ఎవరికీ అణిగిపోలేని ఏనుగువు! అది పోతే చాలు ఇక నీవు ఒక చచ్చిన పీనుగువు! ఇట్టి నీ జీవితము ఓ పుస్తకమురా! – నమ్మరా ఓ జీవుడా! ఇది వాస్తవమురా! దినము ఓ కాగితముగా ఎంచరా – అందలి నీ క్రియలు బ్రహ్మ లిఖితమని గాంచరా! అది శ్రీమహావిష్ణువుకి సొంతమని గ్రహించరా! నీకు నీవుగా ఆ పరమేశ్వరుడికి అంకితముగా నీ జీవితమర్పించరా! వీరు ముగ్గురు కాదు ఒక్కరేనని! ఆ ఒక్కరే దిగివచ్చిన శ్రీమన్నారాయణ శ్రీలహరికృష్ణుడని ఆయనే నీ జీవ కారకుడని విశ్వసించరా జీవుడా! ఓ జీవుడా! నమ్మరా ఓ జీవుడా! నీవు లేని జీవితం శూన్యం ఈ సీయోను ఒక అరణ్యం – అందమైనది ఈ మన్యం లహరికృష్ణయ్యా! నిను చూచిన కనులు ధన్యం నీవు లేని ఈ జీవితం శూన్యం అద్భుతమైనది నీ కరం, నీవు మాకు యిచ్చావు మహిమ వరం నీ జీవ సందేశములు నిత్య అమృతం ఓ లహరికృష్ణా! నీవే మా కిష్టం-నీవు మాతో వుండగా మాకు రాదు ఏ కష్టం నీకు విరోధంగా వచ్చినవారికి తప్పగా వస్తుంది నష్టం నీవు యిచ్చిన శ్రీమంత్రంతో కలిగేను మాకు విజయం నీ మంత్రం జపిస్తే చాలు కలిగేను కలితంత్రం నీవు మాపై వేసావు ప్రేమ … Read entire article »

Filed under: కవితలు