தமிழ்| telugu

» వేదములలోని మర్మములు

మీరు భగవంతుని తప్పక తెలుసుకోవాలి

భగవంతుని ఎవరూ చూచియుండలేదు. భగవంతుడు ఆత్మగా వున్నాడు. ఈ విశ్వమంతా ఆయన నిండియున్నాడు. ఈ లోకములోనున్న సమస్తములోను ప్రవేశించగలడు. అందుకే భగవంతుడు యిక్కడ వున్నాడు, అక్కడ లేడని చెప్పలేము. భగవంతుడు మనుష్యవర్గమునకు తన స్వభావమును బయలుపరచాలని ఆశించుచున్నాడు. దానికొరకు మాత్రమే భగవంతుడు ప్రారంభములో ఆదిలో గొప్ప పురుషుని సర్వోన్నతుడ్ని సృష్టించెను. ఎవరూ విద్యుచ్ఛక్తిని చూడలేరు. ఒక ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ లేకుండా విద్యుచ్ఛక్తిని పొందుకోలేరు. ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ అధిక విద్యుచ్ఛక్తిని పొందుకొని అవసరమైనదాన్ని పంపిస్తుంది. దానితో మీకు ఫేన్‌, ట్యూబ్‌లైట్‌, రిఫ్రిజిరేటర్‌, ఎ.సి. మొదలగు అనేకవిధాలైన సౌకర్యాలు అనుభవిస్తున్నాము. కరెంటు గురించి తెలిసిన వ్యక్తి ఫేన్‌, ట్యూబ్‌లైట్‌, రిఫ్రిజిరేటర్‌ను ఆరాధించడు. కరెంటు గురించి తెలియనివాళ్ళే ఆరాధిస్తారు. విద్యుచ్ఛక్తి వీటినన్నిటినీ పని చేయునట్లు చేయుచున్నది. అందుకే భగవంతుని గురించి స్పష్టమైన అవగాహన కలిగియుండాలి. భగవంతుని మీరు తప్పక సత్యముతోను, ఆత్మతోను ఆరాధించాలి. సత్యము అంటే ఏమిటి? పరమపురుషుని నోటి నుండి ఏది వచ్చునో అదే సత్యము. ఈ పరమపురుషుడు ఎవరు? ఆయన ఒక ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌గా వున్నాడు. ఆత్మ స్వరూపియైన భగవంతుని శక్తినంతటినీ కలిగియుండునట్లు ఆయన మాత్రమే చేయబడియున్నాడు. కనబడని భగవంతుని మనము చూడలేము. కానీ పరమపురుషుని చూడగలము. ఆయననే హిందువులు శ్రీమన్నారాయణుడు అనియు, క్రైస్తవులు క్రీస్తుయేసు అనియు, ముస్లీములు అల్లా అనియు … Read entire article »

Filed under: వేదములలోని మర్మములు

పవిత్ర ఖురాన్‌ నుండి ఉపమానములు

కపటులు : సూరా 2: 17 – నిప్పు వెలిగించిన వ్యక్తిలా వారు వున్నారు. ఆ అగ్ని వారి చుట్టూ మండినప్పుడు, అల్లాహ్‌ వారి కంటి వెలుగును తీసివేసి అంధకారములో ఏమీ కానరాని స్థితిలో వారిని వదిలాడు. సూరా 2: 19-20. ఆకాశము నుండి భారగా వర్షం కురుస్తోంది. దానికి తోడు చిమ్మచికట్లు, ఉరుములు, మెరుపులు; ఉరుముల భీకర ధ్వని, మృత్యు భయం చేత వారు తమ వ్రేళ్ళను చెవులలో దూర్చుకుంటారు. అల్లాహ్‌ ఈ సత్యతిరస్కారులను అన్ని వైపుల నుండి పరివేష్టించి వున్నాడు. వారి పరిస్థితి, మెరుపులు వారి దృష్టిని ఎగరవేసుకుపోతాయో అనే విధంగా వుంది. వెలుగును చూచినప్పుడెల్లా వారు కొంతదూరం నడుస్తారు. చీకటి క్రమ్ముకోగానే ఆగిపోతారు – అల్లాహ్‌ కోరితే వారి వినికిడినీ, వారి చూపును సంపూర్ణంగా నశింపజేసేవాడే. నిశ్చయముగా ఆయన ప్రతీది చేయగల సమర్థుడు. అవిశ్వాసులు : సూరా 2:171 – అవిశ్వాసులు ఎలా వున్నారంటే వారిని ఎవరైనా పిలిచినప్పుడు, ఏమీ వినబడక కేకల అరుపుల ధ్వని తప్ప మరేమీ వినబడని వారిలా వున్నారు. చెవుడు, మూగ, గ్రుడ్డివారిలా, వారు ఏమీ అర్థం చేసుకోలేరు. … Read entire article »

Filed under: వేదములలోని మర్మములు

తజ్జల్‌ యొక్క పరిపాలన

మెహదీ యొక్క స్వర్ణయుగమునకు ముందు తజ్జల్‌ పరిపాలనలో మూడున్నర సంవత్సరములు భయంకరమైన శ్రమలకాలముండును. వర్షములు కురియవు. భూమి పంటనీయదు. ప్రపంచములో పలుచోట్ల భయంకరమగు కరువులు కలుగును. దాహము తీర్చుకొనుటకు నీటిని కనుగొనుటయు అతి కష్టముగా నుండును. భరించజాలని సూర్యుని వేడిచే భూమి యొక్క రంగు రాగి రంగుగాను, ఆకాశము యిత్తడి రంగుగాను మారును. ఆకలి చావులు లేని దినమే వుండదు. మానవ ప్రేమ బంధుత్వములు నీచ స్థితికి దిగజారిపోయి, మనిషి మనిషిని భక్షించుటకు ప్రయత్నించెదరు. రేయింబవళ్ళు కామతప్తులై, స్వలింగ సంపర్కులుగాను ఉందురు. రేయింబవళ్ళు బహిరంగముగ వీధులందు పట్టపగలు ఆ కార్యము జరుగుట కనబడును. అప్పుడు ఆ కాలమందు ఇదిగో తజ్జాల్‌ తనను బయలుపరచుకొంటున్నాడు అని ఇమామ్‌ మెహదీ ప్రకటించును. యూదులు, క్రైస్తవులు, ఇతరులందరూ అతనిని ఆహ్వానించి తజ్జాల్‌ మహిమలను గానము చేసెదరు. అతడి ఇంద్రజాల అద్భుత కార్యములను బోధించుటకు 70,000 మంది గాన బోధకులను పంపించును, ఈ బోధకులు దేవుని భక్తులను తప్ప అందరినీ ఆకర్షించి ప్రపంచమంతా పర్యటిస్తారు. ”ఈ తజ్జాల్‌ సర్వలోక సృష్టికర్త. ఇతను మీ రక్షకుడు, ఇతనిని నమ్ముకొనుడి” అని వారు ప్రకటిస్తారు. ధనము, బంగారము, ఆభరణములు మున్నగు సంపదంతా అతనిచే ఆక్రమించుకొనబడును. అడవులు, భూములన్ని, లోకమంతా అతని వశమగును. అనేక వస్తువుల ఆశ … Read entire article »

Filed under: వేదములలోని మర్మములు

పరిపక్వత చెందిన భక్తుని లక్షణములు

భగవద్గీతలోని పన్నెండవ అధ్యాయము అనగా భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణునికి మరియు అర్జునునికి జరిగిన సంభాషణ ‘భక్తి యోగమును గురించిన రహస్యము‘ అనుదానిని విశదీకరించుచున్నది. ఈ సంభాషణలో పరిపక్వత చెందిన భక్తుని లక్షణములను మనము తెలుసుకొనవచ్చును. చాలామంది ప్రజలు ఈ సంభాషణ భక్తికి చెందినదని చెప్పెదరు. కాని ఒక వ్యక్తి నిజమైన భక్తి, శ్రద్దలతో ఏ విధముగ తనను తాను భగవానునికి సమర్పించుకోవాలని లేదా పూజించాలని ఈ సంభాషణ వివరముగా విశదీకరించుచున్నది. అర్జునుడు పలికెను : దేవా! నిన్న పూజించు రెండు వర్గములలోని భక్తులలో ఎవరు శ్రేష్టులు? 1. ఒక భక్తుడు తన పరిపూర్ణ హృదయముతో దృఢ చిత్తుడై నీ మహిమ స్వరూపములో చూచిన విధముగ రూప లక్షణములు కలిగిన వానిగా నిన్ను ఆరాధించును. 2. ఒక భక్తుడు నిన్ను పంచేంద్రియములతో పొందుకొనలేక నీ నిరాకారమైన, అవినాశ రూపమును పూజించును. భగవానుడు పలికెను : పరమ పురుషుని సర్వోన్నత బలియందు దృఢ విశ్వాసముతో ఏ భక్తుడు నన్ను అనన్య భక్తితో సేవించుచు, ఏకాగ్రతతో నన్ను పూజించునో, అట్టివాడే యోగులలో శ్రేష్టుడు. కాని ఏ భక్తులు 1. తమ పంచేంద్రియములను అన్నిటిని నిజముగా నిగ్రహించుకొందురో, 2. సర్వజీవులయందు సమమైన మనస్సు గలవారై యుందురో, 3. సర్వజీవుల క్షేమము కోరుచుందురో, 4. తమ గురించి ఆలోచించక, సర్వాంతర్యామి, … Read entire article »

Filed under: వేదములలోని మర్మములు

మనుష్యకుమారుని దినములు

1969 జూలై 21 తేదీ చంద్రునిపై మనుష్యుడు కాలుపెట్టిన ఆ దినమున ఈ కాలము ప్రారంభమయినది. కండ్లలో అగ్నిజ్వాలలతో మనుష్యకుమారునిగా దేవుడు భూమిలో తన యొక్క ప్రసన్నతను బయలుపరచెను. ప్రకటన 10:1-4 ”బలిష్ఠుడైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచ్చుట చూచితిని. ఆయన  మేఘము ధరించుకొనియుండెను. ఆయన శిరస్సుమీద ఇంధ్రధనస్సుండెను. ఆయన ముఖము సూర్యబింబము వలెను, ఆయన పాదములు అగ్ని స్థంభముల వలెను వుండెను. ఆయన చేతిలో విప్పబడియున్న యొక చిన్న పుస్తకము వుండెను. ఆయన తన కుడిపాదము సముద్రముమీదను ఎడమపాదము భూమిమీదను మోపి సింహము గర్జించునట్లు గొప్ప శబ్ధముతో ఆర్భటించెను. ఆయన ఆర్భటించినప్పుడు ఏడు ఉరుములు వాటి వాటి శబ్దములు పలికెను. ఆ ఏడు ఉరుములు పలికినప్పుడు నేను వ్రాయబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు పలికిన సంగతులకు ముద్రవేయుము వాటిని వ్రాయవద్దని పరలోకము నుండి ఒక స్వరము పలుకుట వింటిని.” ప్రకటన 1:14 ”ఆయన తలయు, తలవెంట్రుకలును తెల్లని ఉన్నిని పోలినవై హిమమంత దవళముగా వుండెను. ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాలవలె వుండెను.” ఈ కాలసమయములో దావీదుకు వాగ్ధానము చేయబడినవిధముగా క్రీస్తు మనుష్యకుమారునిగా బయలుపడెను. ఆయన మరణమును జయించు ఒక క్రొత్త నిబంధనను చేసి తమను అంగీకరించువారికి నిత్యజీవమును ఉచితముగా ఇచ్చునట్లు వాగ్ధానమును చేసెను. ప్రకటన 6వ అధ్యాయమును అనుసరించి … Read entire article »

Filed under: వేదములలోని మర్మములు

శంబల రహస్యము

వేదములను అనుసరించి యీ కలియుగ అంతమున ధర్మమును స్థాపించుటకై దశావతారముగ ఆ భగవంతుడు శ్రీ కల్కిమహావతార పురుషునిగ తన స్వంత రూపముతో తన స్వంత నామములో శంబల గ్రామమున అవతరించవలసియున్నది. ఈ శంబల గ్రామమును గురించిన వ్రచనములను అన్ని మత గ్రంధములలోను మనము కనుగొనవచ్చును. వేదవ్యాసుడు భాగవతము 11వ స్కంధములో 5వ అధ్యాయము 39వ శ్లోకములో ”తామ్రపర్ణి, క్రితమాలా(చేయారు), పయస్విని (పాలార్), కావేరి నదులు ప్రవహించు ద్రావిడ దేశమున ఆయన అవతరించును”అని చెప్పియున్నాడు. భాగవతము, భవిష్యపురాణము, కల్కిపురాణములోను యీ శంబల గ్రామము వర్ణించబడినది. బుద్ధుడు, వీరబ్రహ్మం, ముత్తుకుట్టిస్వామి, గురునానక్, పాశ్చాత్య ప్రవక్తలు అయిన నాస్టర్ డామ్స్, జోసఫ్ స్మిత్ మున్నగువారు ‘సీయోను’ అని ‘హిడెన్ సిటీ’ అని శంబలను వర్ణించియున్నారు. పరిశుద్ధ బైబిలు గ్రంధములోను సీయోనుగ యీ పరిశుద్ధ స్థలము వర్ణించబడియున్నది. ప్రకృతి నడుమ శంబల ప్రాంతము అందరికీ కనిపించదు. అది కనిపించాలన్నా, అక్కడికి చేరుకోవాలన్నా మానసికంగా, శారీరకంగా ఎంతో కష్టపడాలి. ఎందుకంటే అది అతి పవిత్రమైన ప్రదేశము. ఎవరుపడితే వారు అందులో ప్రవేశించలేరు. అక్కడ దేవతలు, పరిశుద్దులు సంచరిస్తూ వుంటారు. సాక్షాత్తు శివుడు కొలువుండే స్థలము. ఈ పుణ్యభూమి అంతయు అద్భుతమైన సువాసన అలుముకొని వుంటుంది. ఈ శంబలను దర్శించటము ఒక మధురానుభూతి. ఇక్కడ … Read entire article »

Filed under: వేదములలోని మర్మములు